1.-Universitetskonsortium och samordnare

Universitetskonsortium

EMMPHID organiseras av ett konsortium av tre europeiska universitet (Karolinska Institutet, Université catholique de Louvain och Universidad de Oviedo). I samarbetet deltar även ytterligare tretton associerade center och institutioner utanför EU. Här följer en kortfattad beskrivning av partneruniversiteten.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet svarar för drygt 40 procent av den akademiska medicinska forskningen i Sverige och har landets bredaste utbud av utbildningar inom medicin och hälsa. Karolinska Institutet grundades 1810 av Kung Karl XIII, som ett ”institut till danande av skickelige fältläkare”. I dag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen. I Times Higher Education World University Ranking för 2012 rankas Karolinska Institutet som nummer 32 i världen, sex i Europa och ett i Norden. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Omkring 6 000 helårsstudenter läser vid Karolinska Institutets utbildningsprogram och enstaka kurser, på kandidat- och masternivå. Forskningen vid Karolinska Institutet spänner över hela det medicinska fältet, från grundläggande experimentell forskning, patientnära forskning och vårdvetenskap till global hälsa. Undervisningen på kandidat-, magister- och forskarnivå bedrivs till stor del av forskarna själva.

EMMPHID undervisas vid Institutionen för folkhälsovetenskap under Avdelningen för Global Hälsa/IHCAR. Denna multidisciplinära avdelning bedriver forskning och utbildning i samarbete med forskare i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Med sin erfarenhet av samarbete med globala partners och intressenter, avser avdelningen vara ett resurscenter vid Karolinska Institutet och den är erkänd för sin förståelse för globala hälsofrågor. De huvudsakliga folkhälsoproblem som tas upp är hiv och aids, tuberkulos, malaria, diarré, lunginflammation, sexuell och reproduktiv hälsa, ungdomars hälsa och utveckling, barns hälsa, användning av läkemedel, konsekvenser och orsaker till avsiktliga och oavsiktliga skador samt Know-Do-Gap.

Sedan 2002 har Avdelningen för Global Hälsa ett forskningsteam som fokuserar på sjukvård vid katastrofer. Målet är att bidra till förbättrat och anpassat humanitärt bistånd efter katastrofer, genom att ta fram evidens för hur man bäst utför behovsbedömning samt hur man optimalt utformar och levererar katastrofmedicinskt bistånd i olika kontexter. Forskningen fokuserar på ämnen som är relevanta för katastrofkontexten, såsom förbättrade behovsbedömningar i den tidiga fasen av en plötslig katastrof, fastställande av sjukdomsbördan under olika tidsperioder efter en plötslig katastrof samt bästa rutiner för medicinska insatser vid en plötslig katastrof, där med fokus på användandet av utländska fältsjukhus och kirurgiska metoder. Forskarna har praktisk fälterfarenhet från katastrofer. De ligger i ständig beredskap för fältuppdrag och har ett nära samarbete med organisationer som Läkare Utan Gränser och WHO.

Université catholique de Louvain

Université catholique de Louvain (UCL) grundades 1425 och är därmed ett av Europas äldsta universitet. UCL ingår i Coimbragruppen, ett nätverk som samlar 38 gamla europeiska universitet av hög internationell standard. I dag är UCL en stor internationell institution för högre utbildning, med omkring 27 000 studenter av 127 olika nationaliteter – dessa utgör 17 procent av alla studenter vid UCL – samt 5 000 anställda. UCL står för utbildningen av nära hälften av de fransktalande studenterna i Belgien och erbjuder kurser inom ett stort urval av discipliner, med över 170 masterprogram och omkring 65 kompletterande masterexamina.

EMMPHID undervisas vid det nystartade Institutet för hälsa och samhälle (IRSS), vilket är särskilt ämnat för framstående forskning. För att förstå hälsa i dess sociala kontext ser institutet bortom medicin och sjukvård, mot ett bredare spektra av frågor, bland dem sociala, ekonomiska, kulturella och politiska dimensioner av sjukdom och hälsa. IRSS är en korsväg där många olika aspekter möts: individer och befolkningar, analyser och interventioner, evidens och etik. Med ständigt växande kunskaper och gränser inom livsvetenskaperna, systemtänkande och informationsteknologi, ser IRSS ett behov av att utveckla innovativa agendor för forskning, utbildning och överföring av forskningsresultaten till praktik, för att allas fundamentala rätt till hälsa ska uppnås.

Centrum för forskning om epidemiologi vid katastrofer (CRED) är baserat vid IRSS och har i över 35 år studerat hälsa vid internationella katastrofer och konflikter. Centrets forskning och undervisning sammanlänkar bistånd, återhämtning och utveckling. Centret främjar forskning, utbildning och teknisk expertis vid humanitära kriser, med särskilt fokus på folkhälsa och epidemiologi.

CRED:s forskning fokuserar på humanitära krissituationer med stor inverkan på människors hälsa. Bland dessa ingår alla slags naturkatastrofer, såsom jordbävningar, översvämningar, stormar, svält och torka, samt situationer där inbördes stridigheter och konflikter orsakar omfattande förflyttning av befolkningar. Centrets fokus ligger på hälsoaspekterna och sjukdomsbördan vid katastrofer och komplexa krissituationer, men det bedriver även forskning om de bredare aspekterna av humanitära kriser, såsom mänskliga rättigheter och humanitär rätt, frågor kring socio-ekonomiska förhållanden och miljö, tidiga förvarningssystem samt kvinnors och barns särskilda behov.

CRED är det första och enda centret att upprätthålla två internationella databaser som fungerar som beviskällor vid beslutsfattande för organisationer som WHO, IPCC och UNDP, samt flera akademiska och politiska institutioner. Databasen för naturkatastrofer (EM-DAT) arbetar sedan år 1900 med att systematiskt sammanställa och registrera data om samtliga naturkatastrofers inverkan på människor och ekonomi från 184 länder. För data om konflikter har CRED skapat ett internationellt arkiv som samlar och registrerar epidemiologiska undersökningar från konfliktdrabbade samhällen. I dag innehåller databasen nära 3 000 undersökningsresultat från områden som saknar hälsostatistik.

Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo grundades 1604 och med sina drygt 400 år är det en av Spaniens äldsta akademiska inrättningar. I dag har Universidad de Oviedo över 28 000 studenter och åtnjuter stor prestige för sin undervisning och forskning inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap, experimentella vetenskaper, hälsovetenskap, ingenjörsvetenskap och tekniska ämnen. Universidad de Oviedo ansvarar för samordningen av EMMPHID.

2009 utnämndes Universidad de Oviedo till Campus of International Excellence av den spanska regeringen. Utnämningen byggde på universitetets projekt ”Ad Futurum”, vilket syftar till att gynna framstående forskning, utveckling och innovation, med särskild fokus på biomedicin och hälsa. Några av lärarna och forskarna vid Institutionen för medicin är aktivt involverade i projektet. 2012 tog University of Cambridge upp Universidad de Oviedo på sin lista över världens mest framstående universitet (The Guide to Excellence 2012 Edition. Global Education & Opportunities).

EMMPHID undervisas vid Fakulteten för medicin och hälsovetenskap. Programmet leds av forskningsenheten för krissituationer och katastrofer vid Institutionen för medicin. Enheten skapades 1995 av Universidad de Oviedos medicinska institution (Avdelningen för förebyggande medicin och folkhälsa) för att främja och utveckla forskning, undervisning och tekniskt stöd inom katastrofmedicin och hälsoinsatser vid katastrofsituationer, samt relaterade ämnesområden. Enheten ansvarar för driften av den spanska databasen för nationella katastrofer och är den enda existerande spanska forskningsenheten inom området kriser och katastrofer. Enheten driver ett fast gemensamt program för undervisning och forskning tillsammans med Instituto de Salud Carlos III (det spanska forskningsinstitutet för folkhälsa och nationellt center för tropisk medicin) i Madrid samt centrumen för sjukdomsprevention och sjukdomskontroll (CDC-NCIPC) vid USA:s hälso- och socialdepartement.

Samordnare

Pedro Arcos | Rafael Castro  – Universidad de Oviedo
Johan von Schreeb | Anneli Eriksson – Karolinska Institutet
Debby Guha Shapir | Julita Gil – Université catholique de Louvain

Det partneruniversitet som ansvarar för den allmänna samordningen för EMMPHID är Universidad de Oviedo.

Kontaktuppgifter