5.-Deltagare

EMMPHID riktas till många olika yrkesgrupper som arbetar, eller planerar att arbeta, med folkhälsa i kris- och katastrofsituationer, såväl operativt som inom forskning. Bland dessa finns biståndsarbetare från offentliga eller privata organisationer, anställda vid organisationer och företag som arbetar med katastrofförebyggande, insatser, återhämtning, rehabilitering och planering, medlemmar av internationella organisationer, tjänstemän vid departement eller regeringskontor kopplade till civilförsvar eller kriser, anställda vid icke-statliga organisationer, samhällsforskare etc.

Masterutbildningen är tillgänglig för 30 högt kvalificerade studenter. Sökande från samtliga länder är välkomna (se avsnittet om antagningsförfarande och ansökningsformulär). Ansökningsprocessen skiljer sig dock åt för europeiska och icke-europeiska sökande.

Erasmus Mundus betraktar följande sökande som europeiska:

 • Studenter som är medborgare i något av de 27 EU-medlemsländerna: Tyskland, Österrike, Belgien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Slovakien, Slovenien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Sverige, Bulgarien, Malta, Polen, Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Rumänien.
 • Studenter som är medborgare i något av EES-/EFTA-länderna: Island, Lichtenstein och Norge.
 • Studenter som har uppehållit sig eller haft sin huvudsakliga sysselsättning (studier, arbete etc.) i mer än 12 månader under de senaste fem åren (räknat baklänges från det officiella slutdatumet för ansökan till masterutbildningen) i något av länderna som listas ovan.

Alla andra studenter betraktas som icke-europeiska, inklusive sökande från Schweiz, Turkiet och den västra Balkanregionen (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo under UNSCR 1244/99, Makedonien, Montenegro och Serbien).

För att vara behörig till masterprogrammet ska den sökande uppfylla följande minimikrav:

 • Inneha en erkänd universitetsexamen på grundnivå inom ämnen relaterade till hälsa, logistik eller sociologi (minst tre års universitetsstudier och minst 180 poäng, eller motsvarande i enlighet med hemlandets och europeiska bestämmelser).
 • Sökande som önskar studera inriktningen vid UCL måste uppfylla ytterligare krav. Dessa ska ha genomfört tidigare studier om minst 240 poäng, med följande minimikrav: Grundläggande begrepp inom folkhälsa och epidemiologiska metoder (4-9 poäng), introduktion och grundläggande principer inom hälsosociologi, psykologi eller ekonomi (6-10 poäng), juridik och bioetik (3-5 poäng), särskilda ämnen inom folkhälsa och befolkningsvetenskap (3-12 poäng), grundläggande betraktelsesätt inom folkhälsa, hälsofrämjande och hälsosystem (4-9 poäng), principer för statistik (3-9 poäng), allmän och ekonomisk förvaltning (4-10 poäng), miljöhälsa (4-10 poäng). Studier i dessa obligatoriska ämnen kan åberopas i olika kombinationer, motsvarande 60 poäng. Av dessa kan upp till 7 poäng vara i form av en uppsats eller ett självständigt arbete.
  • In the letter of motivation please specify on the choice of the purpose or the desired option
  • A double-sided photocopy of your completed upper secondary education or high school diploma and record of test scores from the final year of study attested by the diploma. This is mandatory by the Belgian law.
  • A certificate stating the total number of credits previously followed training and the total number of credits per year of successful studies.
 • Goda kunskaper i engelska. Sökande måste behärska engelska väl och kunna styrka kunskaper motsvarande Engelska C1 (IELTS (med lägsta resultat 6.0, varav minst 5.0 poäng i varje del), TOEFL (pappersbaserat med lägsta resultat 575 poäng och 4.0 på skrivdelen), TOEFL (internetbaserat med lägsta resultat 79 poäng, varav minst 17 poäng i varje del)). Sökande från engelsktalande länder måste bifoga ett officiellt brev från det universitet de utexaminerats från, vilket intygar att undervisningen skett på engelska. Detta bedöms av den akademiska kommittén.