6.-Antagning och urvalskriterier

Erasmus Mundus-masterprogrammet i Hälsoinsatser vid katastrofer (EMMPHID) har 30 platser för högt kvalificerade studenter. Sökande från alla länder är välkomna att söka till EMMPHID. Konsortiet för EMMPHID har beslutat använda ett antagningsförfarande som administreras och hanteras online. Utvalda sökandes (som föreslagits för stipendier, är med på reservlistan eller inskrivna som självfinansierande) ansökningsuppgifter kan komma att användas i syfte att utvärdera Erasmus Mundus-programmet och görs då tillgängliga för det genomförande organet, Erasmus Mundus nationella strukturer, EU-delegationerna samt Erasmus Mundus sällskap för studenter och alumni, vilka är intressenter i programmet.

All information om enskilda personer (personuppgifter) insamlas och används i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (1).

Antagningskriterier

För att vara behörig till masterprogrammet EMMPHID måste den sökande ha en erkänd grundexamen inom ämnen relaterade till hälsa, förvaltning och administration eller samhällsvetenskap (minst tre års universitetsstudier och minst 180 poäng, eller motsvarande i enlighet med hemlandets och europeiska bestämmelser).

Den sökandes akademiska meritlista ska helst innehålla studier inom följande ämnen:

 • Grundläggande begrepp inom folkhälsa och epidemiologiska metoder
 • Introduktion och grundläggande principer inom hälsosociologi, psykologi eller ekonomi
 • Juridik och bioetik
 • Särskilda ämnen inom folkhälsa och befolkningsvetenskap
 • Grundläggande betraktelsesätt inom folkhälsa, hälsofrämjande och hälsosystem
 • Principer för statistik
 • Allmän och ekonomisk förvaltning
 • Miljöhälsa

Engelskkunskaper

Sökande måste behärska engelska väl och kunna styrka kunskaper motsvarande Engelska C1 (IELTS (med lägsta resultat 6.0, varav minst 5.0 poäng i varje del), TOEFL (pappersbaserat med lägsta resultat 575 poäng och 4.0 på skrivdelen), TOEFL (internetbaserat med lägsta resultat 79 poäng, varav minst 17 poäng i varje del). Sökande från engelsktalande länder måste bifoga ett officiellt brev från det universitet de examinerats från, vilket intygar att undervisningen skett på engelska. Detta bedöms av den akademiska kommittén.

Antagningsförfarandet

Sökande måste fylla i de nätbaserade ansökningshandlingarna som finns på hemsidan samt ladda upp digitala dokument som styrker uppgifterna, såsom relevanta betyg och förteckningar av tidigare studier. Vid ansökan måste inga officiella handlingar skickas i original. Vid antagning till programmet måste förutvalda sökande skicka in vidimerade kopior av de styrkande dokumenten som rekommenderat brev, poststämplat före sista ansökningsdagen. Endast fullständiga ansökningar bedöms. Ofullständiga ansökningar kan avslås utan vidare besked. En fullständig ansökan består av:

 • Personuppgifter om den sökande – efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort, nationalitet (2), adress, kön, ett nytaget passfoto.
 • Kopia av pass, för att styrka nationalitet.
 • Examensbevis och förteckning (examensbilaga eller en lista över ämnen som ingår i examen och respektive betyg) över tidigare studier som ger behörighet till EMMPHID. Examensbevis och förteckning måste vara certifierade dokument i original, scannade och bifogade med nätansökan. Sökande måste bifoga en uträkning av sitt genomsnittsbetyg för den universitetsexamen som ger behörighet till masterprogrammet. Betygen måste räknas om till en skala mellan 1-100 med korrekt proportionalitet.
 • Kursplan eller beskrivning av de kurser som tagits inom hälsa, logistik, sociologi samt de kurser som enligt belgiska bestämmelser krävs för studenter som väljer inriktningen vid UCL.
 • Intyg som styrker engelskkunskaper enligt antagningskriterierna angivna i avsnitt 7.1.
 • Intyg som styrker kunskaper i andra språk.
 • Motiveringsbrev – Brevet bör redogöra för den sökandes motivering till att genomgå masterprogrammet, föredragen inriktning och studieort, de kompetenser han/hon önskar uppnå, framtidsutsikter och ambitioner efter avslutat masterprogram etc.
 • Cv med information om relevant erfarenhet och yrkespraktik. Förteckningen över tidigare anställningar ska vara väldokumenterad. Cv:n måste specificera vilken position den sökande haft, huvudsakliga ansvarsområden och anställningens längd. Dokumentation över relevanta kurser, workshops, seminarier etc. kan också bifogas.
 • Rekommendationsbrev – Minst två brev, helst ett ur akademisk ståndpunkt och ett från en arbetsgivare. Rekommendationsbreven måste vara skrivna på engelska och signerade/stämplade.

Samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska. Sökande måste skicka auktoriserade översättningar av alla dokument skrivna på andra språk, för att dessa ska tas i beaktande.

Det är den sökandes fulla ansvar att tillhandahålla alla nödvändiga handlingar. Ansökningarna bedöms uteslutande utifrån den information som den sökande bifogar i sin nätansökan och som tydligt styrks i de bifogade handlingarna. Skulle det förekomma skillnader mellan angivna och styrkta meriter så tas endast styrkta meriter i beaktande.

Deadline för ansökan och registrering

Sista datum för ansökan till masterprogrammet EMMPHID för läsåret 2017-2018 är den 31 december 2016.

Viktiga datum för ansökan och antagning

Information om ansökningsförfarandet 1st october
Deadline för ansökan 31st december
Urvalsprocess januari-februari
Inofficiellt besked till sökande om urvalsprocessens resultat 15-31 mars  (aprox)
Officiellt beslut om antagna studenter mid end May (aprox)
Inskrivning inleds 1st June (aprox)
Deadline för bekräftelse av vilka som tilldelas stipendier 20th June (aprox)
Deadline för kompletterande ansökningshandlingar* 30th June (aprox)
Deadline för antagningsbesked till studenter på reservlistan 1st July
Deadline för kompletterande ansökningshandlingar för studenter på reservlistan* 15th July (aprox)
Slutdatum för inskrivning 31st July

* Skicka ansökningshandlingarna i original med post. Studenter som inte innehar Erasmus Mundus-stipendium ska bifoga ett bankkvitto på den första delbetalningen av kursavgiften.

OBS: Antagningsprocessen påbörjas året innan studierna inleds. Urvalsprocessen äger rum under samma år som studierna inleds, då också beslut tas.

Urvalsförfarande och kriterier

Först kontrolleras alla ansökningar så att de uppfyller de formella behörighetskraven.

Endast fullständiga ansökningar bedöms. Ofullständiga ansökningar kan avslås utan vidare besked, liksom ansökningar från sökande som inte uppfyller behörighetskraven (universitetsexamen och goda kunskaper i engelska).

Fullständiga ansökningar bedöms utifrån tre kriterier.

Kriterier Maxpoäng
Akademiska meriter: Akademiska poäng inom en universitetsexamen som ger behörighet till EMMPHID-programmet. 50% – Upp till 20 poäng
Yrkes- och forskningserfarenhet: Forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, deltagande i forskningsprojekt, arbetserfarenhet relaterad till utbildningen. 25% – Upp till 10 poäng
Personlig intervju för att bedöma andra meriter (motivering, akademisk förmåga, hemuniversitetets anseende, referenter, andra språk, personlig bakgrund). 25% – Upp till 10 poäng

a) Akademiska meriter

Akademiska meriter bedöms med beaktande till sambandet mellan den sökandes tidigare akademiska karriär och masterprogrammets mål och innehåll. Bedömningen baseras på de akademiska betygen inom den universitetsexamen som ger behörighet till EMMPHID, i enlighet med vad den sökande angivit.

Sökande måste bifoga en uträkning av sitt genomsnittsbetyg från den universitetsexamen som ger dem behörighet till EMMPHID. Betygen måste räknas om till en skala mellan 1-100 med korrekt proportionalitet. Information om motsvarigheter mellan olika betygssystems kan finnas hos ditt hemuniversitet eller vid det nationella utbildningsdepartementet. Betyg mellan 0-100 kan viktas med 0.2.

Ytterligare poäng kan belönas av den akademiska kommittén för att erkänna akademisk förträfflighet, upp till 20 poäng.

 • Sökande med behörighetsgivande examen från något av världens 500 främsta universitet, enligt internationellt erkända rankningar, kan få sina poäng ökade med 1.25.
 • Sökande som tagit ytterligare universitetsexamina med relevans för EMMPHID-programmets ämnen kan få sina poäng höjda med upp till 1.5 poäng.
 • Sökande som uppfyller sin behörighet till masterprogrammet med en universitetsexamen om 240 poäng eller motsvarande (fyra års studier) kan få sina poäng höjda med upp till 1.5 poäng.

b) Yrkes- och forskningserfarenhet

Erfarenhet av arbete och forskning kan endast tas i beaktande om den är direkt relaterad till masterprogrammets innehåll. Forskningsstipendier och praktikperioder betraktas också som effektiv arbetstid. Sökande tilldelas 0.2 poäng för varje månad de arbetat, upp till 3 poäng.

Publiceringar kan endast tas i beaktande om de är direkt relaterade till masterprogrammets innehåll. Sökande tilldelas 1 poäng för varje publicerad artikel (JCR) och 0.5 poäng för varje antaget bidrag till internationella vetenskapskonferenser eller till icke-indexerade tidskrifter, upp till 4 poäng.

Kunskaper i andra språk som är intressanta i vetenskapligt syfte: upp till 2 poäng.

Andra relevanta akademiska meriter, såsom ytterligare studier indirekt relaterade till masterprogrammets innehåll kan belönas med ytterligare max 2 poäng.

c) Personlig intervju

Endast de högst rangordnade studenterna kallas till en personlig intervju.

Intervjuer hålls med de sökande för att bedöma andra faktorer som påverkar deras ansökan. Intervjun sker på engelska och kan hållas som videokonferens eller med hjälp av annan standardutrustning. Vid utvärderingen av intervjun bedöms den sökandes motivering till att studera vid masterprogrammet, såsom överensstämmelsen mellan den sökandes yrkesmässiga förhoppningar och masterprogrammets mål samt den sökandes tidigare kunskaper och masterprogrammets innehåll. Intervjuresultatet poängsätts mellan 0-10 poäng.

Efter intervjun rangordnas de sökande utifrån de poäng de uppnått under urvalsprocessen. Den akademiska kommittén väljer ut de högst rangordnade studenterna och föreslår dem för antagning till masterprogrammet EMMPHID och, i enlighet med Erasmus Mundus bestämmelser, för tillgängliga Erasmus Mundus-stipendier. Resterande studenter placeras på en reservlista.

Antagningsförfarande och registrering

När konsortiekommittén godkänt förteckningen över studenter som antagits och som ska erbjudas Erasmus Mundus-stipendium eller annan tillgänglig finansiering, samt reservlistorna, skickar den samordnande institutionen dessa vidare till EU-kommissionen för godkännande.

Samtliga sökande meddelas skriftligen om resultatet av sin ansökan och ges information om överklagandeförfarandet. För de studenter som placerats på en reservlista innehåller meddelandet även resultatet av kvalitetsbedömningen, information om hanteringen/användandet av reservlistan samt förfarandet vid överklagan av urvalsbeslutet. För de studenter som erbjuds Erasmus Mundus-stipendium innehåller meddelandet även det officiella acceptansbrevet från EACEA, ett utkast av studentöverenskommelsen, praktisk information om programmet samt stipendiesumman.

De studenter som föreslås för antagning ombeds att bekräfta sin avsikt att skriva in sig vid masterprogrammet och att förbereda papperskopior av de intyg och handlingar de laddat upp i sin nätansökan. När EU-kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) fattat sitt beslut om stipendierna, ges ytterligare information till de som då slutgiltigt föreslås för antagning till masterprogrammet.

Till de studenter som slutgiltigt väljs ut, skickas officiella besked om Erasmus Mundus-stipendium. Breven innehåller:

 • Startdatum och varaktighet för masterkursen, information om studentens studieorter, information om visum och uppehållstillstånd.
 • Stipendieinformation: Total stipendiesumma, total deltagandekostnad (inklusive kursavgifter och försäkringsskydd), bidrag till resor, installation och andra typer av kostnader samt den månatliga stipendiesumman.
 • Användbar information: information om det försäkringsskydd som tillhandahålls av konsortiet, bankkonto, boende, kontaktuppgifter.
 • Kopia av intyget för Erasmus Mundus-stipendiet och intyg från det samordnande universitetet inför visumansökningen.

I brevet anges också slutdatum och förfarande för registrering vid det samordnande universitetet. Av administrativa skäl får studenterna även registrera sig vid de universitet där de deltar i de specifika modulerna.

Om denna deadline inte hålls är antagningsbeskedet ogiltigt. Om det fortfarande finns lediga platser efter slutdatumet för registreringen kommer motsvarande antal studenter från reservlistan – som först inte antogs – att föreslås för antagning enligt rangordningen.

Självfinansierande studenter måste göra den första inbetalningen av kursavgiften för det akademiska året. Den andra inbetalningen kan göras i början av den andra terminen. Inskrivning är inte möjlig om inte kursavgiften betalats. Om någon framtida betalning uteblir kan studenten stängas av från masterprogrammet.

Studentöverenskommelse

Efter inskrivningen undertecknar studenten en studentöverenskommelse tillsammans med en representant från det samordnande universitetet. Överenskommelsen fastslår båda parters (studenten och konsortiet) rättigheter och skyldigheter.

De utvalda studenterna får ett utkast av dokumentet, vilket fastslår:

 • Studentens rättigheter och skyldigheter. I synnerhet studentens administrativa, ekonomiska och akademiska skyldigheter gällande hans/hennes deltagande i kursen/verksamheten och hans/hennes akademiska prestationer, samt konsekvenserna av att dessa skyldigheter inte respekteras. Studentöverenskommelsen fastslår även orsaker till avstängning, det förfarande som föregår ett sådant beslut samt hur det överklagas.
 • Erasmus Mundus-konsortiets förpliktelser gentemot EMMPHID-studenterna, såsom skyldigheten att belöna och utfärda en gemensam masterexamen och en examensbilaga till framgångsrika studenter, kursens kvalitet, studentstöd etc.
 • Ekonomisk uppställning med detaljerad information om kursavgifter, datum för inbetalningar samt de tjänster och faciliteter som ingår.
 • De viktigaste datumen under masterprogrammet samt examineringsperioder. Utformningen av examinering och det betygssystem som används för att bedöma studenternas prestationer. Överenskommelsen innehåller studentens val av studieort och specialisering.
 • Ömsesidiga ansvarsområden och tredjepartsansvar, särskilt gällande fall där studenten lämnar eller stängs av från masterprogrammet.

Ladda ned ett utkast av studentöverenskommelsen här.

___________________________

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(2) Kandidater med flera nationaliteter måste vid ansökningen välja EN nationalitet under vilken de ansöker.